Malmö Roddklubb logo griffin
Bli medlem
Malmö Roddklubb members 2021

Medlemsavgifter (in English below)


Medlemsavgiften betalas årsvis av alla medlemmar och gäller för perioden 1 januari - 31 december. För att delta i klubbens träningsaktiviteter samt nyttja båtar, roddmaskiner och gym behöver även en träningsavgift betalas i tillägg till medlemsavgiften. Träningsavgiften betalas för hel- eller halvår (1 januari - 30 juni och 1 juli - 31 december).


För befintliga medlemmar som ska förnya medlemskap ska medlemsavgift och träningsavgift vara betalt senast 31 mars. 


Medlemsavgift 2024

Enskild: 400 kr

Familj: 500 kr

Stödmedlem: 200 kr (Passiv medlem som inte aktivt deltar i klubbens aktiviteter.)

Skåp: 200 kr

 

Träningsavgift 2024

Kategori

12 månader
(1 jan - 31 dec)

6 månader
(1 jan-30 jun / 1 juli-31 dec)

Junior (upp till 18 år)

400 kr

200 kr

Senior (19 år eller äldre)

1700 kr

1000 kr

Student

900 kr

500 kr

Exempel: En ny medlem, 19 år, går med i klubben för att delta i träningsaktiviteter under ett år. Den nya medlemmen behöver betala 1700 + 400 = 2100 kr. Om personen endast vill träna 1 juli - 31 december betalar den istället 1000 + 400 = 1400 kr.  


Betalningsinformation

Medlemsavgift och träningsavgift betalas till Plusgiro 39125-0. Märk betalningen med följande information: 

 • Personnummer (YYYYMMDD-XXXX)
 • Email
 • GDPR-medgivande (se nedan avsnitt)
 • Om betalning görs för en annan person: För- och efternamn för den person som betalningen avser. 


Om du har ett tillfälligt personnummer/samordningsnummer (t.ex. 2T34) behöver du också uppge nationalitet för att kunna registreras korrekt i medlemssystemet. 


Kontakta kassor@malmoroddklubb.se vid problem med betalning till Plusgirot eller att märka betalningen med nödvändig information.


GDPR

Med hänsyn till dataskyddsförordningen (GDPR), genom att skicka in personuppgifter och medlemsavgift, samt texten “GDPR-medgivande” godkänner medlemmen att nedanstående uppgifter får behandlas av Malmö Roddklubb, att punkt 1-3 får publiceras på Malmö Roddklubbs hemsida och sociala medier, och punkt 4 får användas för redovisning av bidragsansökningar via IdrottOnline.


 1. För- och efternamn
 2. Ålder och roddklass (endast aktiva och tävlingsaktiva) 
 3. Foto och video, endast med anknytning till klubbens verksamhet
 4. Personnummer i samband med bidragsansökningar 


Membership Fees

The membership fee is paid annually by all members and covers the period January 1-December 31. To use the boats, ergs, and the gym, you also need to pay a training fee in addition to the membership fee. This fee can be paid either for the whole year, or separately for half-year periods (January 1-June 30 and July 1-December 31).


If you are renewing your membership, your membership and training fees must be paid before March 31st.


Membership Fees 2024

Individual: 400 SEK

Family: 500 SEK

Supporting member: 200 SEK (does not train at the club or participate in club activities)

Locker: 200 SEK


Training Fees 2024

Category

12 months
(1 jan - 31 dec)

6 months
(1 jan-30 jun / 1 jul-31 dec)

Junior (18 or younger)

400 kr

200 kr

Senior (19 or older)

1700 kr

1000 kr

Student

900 kr

500 kr

For example, a new member aged 19 signing up to train with us for a year would need to pay 1700+400 = 2100 SEK. If they wanted to train for only July 1-December 31, they would instead pay 1000+400 = 1400 SEK.


Payment Details

The membership and training fees are paid to Plusgiro 39125-0 with the following info attached:

 • Personnummer (personal identification number in the form YYYYMMDD-XXXX)
 • E-mail
 • GDPR-approval (see below)
 • If paying for someone else: First and last name of member


If you only have a temporary personal number (e.g. 2T34) you also need to state your nationality so that we can register you correctly.


If you have trouble paying to our account, or you have trouble adding the required personal information, please mail the info to kassor@malmoroddklubb.se.


GDPR

With reference to the GDPR regulation, by providing and sending in the personal data above as well as including the text “GDPR approval” in the message, members consent that the personal data described below is processed by Malmö Rowing Club; that points 1, 2, and 3 may be published on the Malmö Rowing Club website or social media; and that point 4 may be used for application for funding through IdrottOnline.

 

 1. First and last name
 2. Age and rowing category (only competing and active rowers)
 3. Photo or video, only in connection with the activities of the rowing club
 4. Personal number in connection to funding applications. Malmö Roddklubb kit
Malmö Roddklubb mix 4x